Home / Lutherencyclopedie / Visitaties

Visitaties

In de tijd van Luther waren visitaties de verantwoordelijkheid van een bisschop die een commissie kon instellen om zijn bisdom te bezoeken. De bedoeling van een visitatie was de gang van zaken te onderzoeken.
In de reformatie kreeg de visitatie een omvorming. Luther stond afwijzend tegenover visitaties omdat die “wetten en strikken” van de ziel kunnen worden. Toch wijst Luther visitaties niet af als zij gedaan worden door de verordende overheid uitgevoerd worden die dit doen uit christelijke liefde en om Gods wil voor het evangelie ten goede en voor de ellendige christen tot nut en heil (WA 26, 197, 25-28). Luther vindt dat visitaties zo kunnen bijdragen aan de transparantie van de reformatie. Uit de visitaties zijn regelingen ontstaan zoals kerkordeningen, visitaties en synode-ordes.

(Bron: V. Leppin & G. Schneider-Ludorff (red.), Das Luther-Lexikon (Regensburg: Bückle & Böhm 2014), 725-726)